O Chryste, Zbawco ludzkości,
Światłością jesteś ze światła
I z Boga Bogiem prawdziwym...

św. Marek Ewangelista według najstarszej tradycji patrystycznej autor drugiej Ewangelii. Tłumaczył na język grecki katechezę św. Piotra, mówiącego po aramejsku. O tym, że Marek był tłumaczem Piotra, mówią także: Ireneusz, Tertulian i Orygenes. Taki sam pogląd wyraża, również cytwany przez Euzebiusza, Klemens Aleksandryjski i Hieronim. Ci ostatni dorzucają ponadto uwagę, że św. Marek, uczeń i tłumacz Piotra, spisał katechezę swego mistrza na prośbę braci w Rzymie. Znanego wśród pierwszych chrześcijan Marka, tłumacza Piotra, utożsamia się powszechnie z Janem Markiem, o którego życiu i działalności znajdujemy wiele szczegółów w samym Nowym Testamencie (por. Dz 12,12.25;13,5.13;15,37.39; Kol 4,10; 2Tm 4,11; Flm 24; 1P 5,13). Z danych tych wynika, że Marek był z pochodzenia Żydem, że jego matka posiadała w Jerozolimie własny dom, w którym pierwsi chrześcijanie zbierali się na modlitwę, i w którym znalazł również schronienie Piotr po wyjściu z więzienia jerozolimskiego. Jan Marek był również znany Pawłowi, któremu towarzyszył podczas pierwszej podróży misyjnej, przynajmniej na wstępnym jej etapie. Rozstawszy się z Apostołem Narodów na dłuższy czas, pod koniec życia Pawła, znów jest przy jego boku w Rzymie (por. Kol 4,10; Flm 24). Założył Kościół w Aleksandrii i tam poniósł śmierć męczeńską. W roku 830 jego relikwie przeniesiono do Wenecji. Mój Patron patrzy, jak...

Lew św. Marka Ewangelisty

Fakultatywnie: Lew Judy, ale nie ręczę za tę intepretację... Fotogalerie (ładują się przez chwilę): Podróże po krajach biblijnych: Egipt / Turcja / Nimrud Słodycz dla oczu: Zachody słońca / Radziszewskiego 7

Moje publikacje (otwierają się w nowym oknie): Edom i inne narody Syro-Palestyny na przełomie drugiego i pierwszego tysiąclecia prz.Chr. (Studia Loviciensia 6:2004)
Recenzje: A. Tronina M. Szmajdziński. Wprowadzenie do języka syryjskiego. (Vox Patrum 2004)
A. Paciorek. Ewangelia umiłowanego ucznia. (Studia Loviciensia 6:2004)
M. Carrez. Le lingue della Bibbia dai pappiri alle bibbie a stampa. (Studia Loviciensia 6:2004)

Varia (otwierają się w nowym oknie): Święta Edyta Stein - droga do Boga / Kazanie prymicyjne '2002


Baruh ata Adonai Eloheinu melech haolam, hazan et haolam kulo, betuwo, bechen bechaset uwrachamim, Hu noten lechem lechol basar, ki leolam chazdo. Uwtuwo hagadol, tamid lo chasar lanu, weal jechsar lanu mazon leolam wead. Baawur szemo hagadol, ki Hu [El] zan umefarnes lakol, umetif lakol, umechin mazon lechol brijotaf aszer bara. Baruch Ata Adonai hazan et hakol.

(Błogosławiony jesteś Ty, Panie nasz Boże, Królu świata, karmiący cały świat w dobroci Swojej, w życzliwości, w łasce i w miłosierdziu. On daje chleb wszelkiemu ciału, gdyż Jego łaska jest wieczna. I przez dobroć Jego nigdy nam nie brakło i oby nam nie zabrakło pożywienia na wieki. Przez wzgląd na Imię Jego wielkie, bo On Jest [Bogiem], który wszystkich żywi i utrzymuje przy życiu, i wyświadcza dobro wszystkim, i zapewnia pożywienie wszystkim istotom, które stworzył. Błogosławiony jesteś Ty, Panie, który żywisz wszystkie [stworzenia]).

Kai
Ateneum
Kalendarz
Seminarium
Diecezja
Diecezje w Polsce

Diecezja Włocławska w liczbach

Moje Liceum
Moja Mała...
Ojczyzna

Instyt. Bibl. KUL
Pontif. Ist. Biblico
École Biblique
Gregoriana
Univ. Würzburg

» Brewiarz Caritas Caritas Włocławska Watykan Episkopat Neokatechumenat e-kai HLI » Opoka Stos Arka Pomoce JuT Venice Cris » Amen Katolik Mateusz Religia Nowina » Plus Dziennik RM Konwikt KUL » KUL UKSW PAT » RUaH Apologeci OAZA OAZA Włocławek

Do góry
2003 © by ks. Marek Raszewski